เมนู

รายละเอียดสารเคมี

ชื่อน้ำยา โปรฟรีน่า


(1)>>รายละเอียด ของโปรฟรีน่า สารเคมี 

สารสำคัญ : ฟิโปรนิล 5% SC (fipronil 5% SC)

กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)

คุณสมบัติเฉพาะของโปรฟรีน่า

.สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% Control, No exceptions)

.เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)

1.สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)

2.ฆ่าปลวกแบบไม่ใล่ปลวก (Non - repellent activity)

3.ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)

4.สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at uitra low dose rate)

5.สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)

(3)>>รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเราผ่าน อย.

ชื่อน้ำยา อาร์โปรเทค

(2)>>รายละเอียด อาร์โปรเทค                 

กลุ่มสารเคมีฟิโปนิล(Fipronil 2.5./.

ชนิด(solubieliqoid)หรือ(Soluble Concentrate)

(1)>>รายละเอียด ของ อาร์โปรเทค สารเคมี 

สารสำคัญ สารเคมี 

1.สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% Control, No exceptions)

2.เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)


•สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุมกำจัดปลวกได้ทั้งรัง

•ให้ผลในการควบคุมได้ 100%

ปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)

1.สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)

2.ฆ่าปลวกแบบไม่ใล่ปลวก (Non - repellent activity)

3.ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร ปลวก


ชื่อน้ำยา ไทมไลน์ 10%

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อาศัยในดิน
วิธีใช้ : กรณีป้องกันและกำจัดแลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน
ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลาน
ผสม น้ำยา จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผลมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบิน
ผสม น้ำยา จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง
กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวก
ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าขวดก่อนใช้

  1. ความเข้มข้น 0.125% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 80 ลิตร
  1. ความเข้มข้น 0.25% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 40 ลิตร

กำจัดปลวก เทอร์ไมท์ ไรเดอร์ส
X